مدیر دفتر نوآوری و کارآفرینی

دکتر امیرمحمود بخشایش

E-mail: bakhshayesh@iust.ac.ir

معاون مدیر دفتر نوآوری و کارآفرینی

دکتر دانیال نعمتی ابیانه

تلفن: ۷۳۲۲۵۸۲۹

E-mail: d_nemati@iust.ac.ir

کارشناس مالکیت فکری و اختراعات

المیرا نصری

تلفن: ۷۳۲۲۷۸۱۴

E-mail: enasri@iust.ac.ir

مسئول برنامه IPtalent

محمدصادق فهمانی

سرباز پژوهشیار

تلفن: ۷۳۲۲۷۸۱۶

keyboard_arrow_up